Режимът на облагане с патентен данък е регламентиран в чл. 61з - 61п от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

С годишен патентен данък се облагат дейностите, посочени в приложение № 4 от закона:

 • места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма;
 • заведения за хранене и развлечения (ресторанти, кафе-сладкарници, барове и други);
 • търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта;
 • услуги (дърводелски, шивашки, обущарски, фризьорски, машинописни, козметични, часовникарски, тапицерски, авторемонтни, стъкларски и други);
 • продажба на вестници, списания и други;
 • игри с развлекателен характер (минифутбол, тенис на маса и други);
 • заложни къщи;
 • услуги с атрактивен характер (корабчета, влакчета, въртележки);
 • обучение на водачи на моторни превозни средства;
 • платени паркинги;
 • други. 

Данъчно задължени лица

Физическите лица и едноличните търговци, които осъществяват патентни дейности, са данъчно задължени лица и се облагат с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие, че:

 • оборотът на всяко лице за предходната година не превишава 50 000 лв. и
 • лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

Размер на данъка

Общинският съвет определя размера на патентния данък в граници съгласно приложение № 4 в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община.

Данъчни облекчения

Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната последователност:

 • физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер на 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
 • физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер, за извършването на повече от три дейности облекчението не се прилага;
 • физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т.5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата година;
 • лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място.

Деклариране на данъка

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Ако дейността започне след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността. 

Данъчната декларация се подава в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

Срокове за внасяне на данъка

Патентният данък се внася на четири равни вноски:

 • за първото тримесечие - до 31 януари;
 • за второто тримесечие - до 30 април;
 • за третото тримесечие - до 31 юли;
 • за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.

Администриране на данъка

Установяването, обезпечаването и събирането на патентния данък се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

По смисъла на §1, т. 24 от ДР на ЗМДТ „Обект“ за целите на облагането с патентен данък е всяко място, помещение и/или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейност по приложение № 4, в т. ч.:

а) средствата за подслон и местата за настаняване;

б) заведенията за хранене и развлечения;

в) магазините, сергиите, масите на пазари, тротоари и улични платна;

г) ателиетата, работилниците и други помещения, независимо от това дали те служат и за други цели, или са част от недвижим имот.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Съгласно разпоредбата на чл. 126а, ал. 1 от ЗМДТ лице, което не подаде декларация по чл. 61н или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Съгласно разпоредбата на чл. 126а, ал. 2 от ЗМДТ лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗМДТ не се смята за административно нарушение неплащането в срок на патентния данък.

Съгласно разпоредбата на чл. 128 от ЗМДТ актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Всички видове патентни дейности подлежащи на облагане с патентен данък, както и определените от Общинският съвет граници на годишният размер на данъка:

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:

 

от 25 до 250 лв.

 

2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:

а) ресторанти:

 

 

1 - 2 звезди

от 1 до 35 лв.

 

3 звезди

от 6 до 60 лв.

 

б) заведения за бързо обслужване:

 

 

1 - 2 звезди

от 1 до 20 лв.

 

3 звезди

от 3 до 35 лв.

 

в) питейни заведения с изключение на посочените в буква "е":

 

 

1 - 2 звезди

от 1 до 20 лв.

 

3 звезди

от 2 до 35 лв.

 

г) кафе-сладкарници:

 

 

1 - 2 звезди

от 1 до 20 лв.

 

3 звезди

от 3 до 50 лв.

 

д) барове:

 

 

- дневни:

 

 

2 звезди

от 3 до 50 лв.

 

3 звезди

от 10 до 84 лв.

 

- нощни:

 

 

2 звезди

от 5 до 63 лв.

 

3 звезди

от 20 до 98 лв.

 

е) бюфети, каравани и павилиони - за обект:

от 75 до 500 лв.

 

3. Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв.м нетна търговска площ според местонахождението на обекта:

от 2 до 20 лв.

4. Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта:

лева за брой място

от 5 до 200 лв.

 

5. Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 50 до 780 лв.

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 40 до 840 лв.

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 500 до 2500 лв.

8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 40 до 120 лв.

9. Металообработващи услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 100 до 910 лв.

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

от 60 до 840 лв.

11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта:

от 180 до 594 лв.

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

от 130 до 900 лв.

13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

от 60 до 420 лв.

14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 60 до 390 лв.

15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 180 до 520 лв.

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 190 до 1200 лв.

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 280 до 1900 лв.

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 100 до 560 лв.

19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 100 до 700 лв.

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 47 до 980 лв.

21. (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

 

22. Компаньонки и компаньони - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 3000 до 6440 лв.

23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 500 до 1680 лв.

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 2000 до 5600 лв.

25. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 200 до 1040 лв.

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 100 до 3500 лв.

27. Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 150 до 420 лв.

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 50 до 198 лв.

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 50 до 98 лв.

30. Заложни къщи:

от 3000 до 28 000 лв.

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 30 до 260 лв.

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 300 до 1300 лв.

33. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:

а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон:

от 100 до 198 лв.

б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:

от 8 до 26 лв.

в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд - за маса:

от 40 до 140 лв.

34. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 1,50 до 4 лв. за 1 кв.м и от 300

до 840 лв. за един фитнес уред

35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

от 133 до 440 лв.

36. Мелничарски услуги:

а) мелници за брашно - от 18 до 36 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;

б) мелници за фураж стационарни - от 600 до 1200 лв.

37. Услуги с атрактивен характер:

а) корабчета

от 750 до 1500 лв. на брой;

 

б) лодки

от 450 до 900 лв. на брой;

 

в) яхти

от 900 до 1800 лв.на брой;

 

г) джетове

от 900 до 1800 лв.на брой;

 

д) влакчета

от 30 до 60 лв.на място;

 

е) файтони

от 75 до 150 лв.на място;

 

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

от 150 до 300 лв. на брой оборудване;

 

з) зимни ски (включително ски екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

от 150 до 300 лв. на брой оборудване;

 

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

от 150 до 300 лв. на място;

 

к) детски колички и моторчета

от 150 до 300 лв. на брой;

 

л) стрелбища

от 300 до 600 лв.на брой

 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

а) мотопеди, мотоциклети

от 200 до 475 лв.

 

б) други МПС

от 400 до 950 лв.

 

39. Услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства - от 2000 до 4000 лв. за брой моторно превозно средство.

40. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн - от 330 до 660 лв.;

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини - от 110 до 220 лв.;

в) прикачни, навесни и стационарни машини - от 11 до 22 лв.