Продажбата на недвижим имот представлява специфичен процес, който изисква събиране на различни документи. Всеки случай, разбира се, е уникален и списъкът от необходимите документи за продажба на имот се определя индивидуално за всяка отделна сделка и варира в зависимост от различни фактори – като вида на имота (апартамент, къща, парцел, земя), правната форма и идентичността на собственика, т.е. дали той е обект на наследство, съпружеска имуществена общност или индивидуална собственост на продавача, както и дали е в процес на строителство или има вписани тежести върху него и други подобни обстоятелства.
 
Съществуват задължителни документи, чието предоставяне е необходимо, и без тях нотариусът не може да завърши сделката. Допълнителни документи могат да бъдат изисквани от страна на купувача и от кредитиращата банка, като целта е да се извърши подробен анализ на правния статут на имота.
 
Със сигурност, препоръчваме на всеки купувач да изисква възможно най пълния списък със документи, удостоверяващи законосъобразността на извършваната сделка, а на всеки продавач - да бъде готов, че ще му бъдат поискани тези документи. Тъй като, много често, продавачите се ръководят само от задължителните документи необходими пред нотариус и до толкова, това неизбежно води до неразбиране между страните, и до разваляне на сделката в повечето случай. Нашата задача в изчистване на такива остри моменти. В следващия текст ще предоставим пълен списък с различни образци на документи, които найчесто се използват при сделките за покупко-продажба на недвижими имоти.
 • Документ за собственост върху имота

С него продавачът удостоверява правото си на собственост върху имота. Също така, той трябва да предостави и всички предходни документи за собственост, за да се проследи историята на имота. По този начин се извършва проверка дали правата на продавача са валидно възникнали.
 
Най-често продавачът се легитимира като собственик със следните документи:
 1. нотариален акт – за покупко-продажба, за дарение, за замяна, констативен нотариален акт и др.;
 2. саморъчно или нотариално заверено завещание;
 3. договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти;
 4. договор за продажба на държавни или общински имоти, сключен по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост;
 5. съдебно решение или договор за доброволна делба;
 6. брачен договор;
 7. съдебно решение по иск по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите за обявяване на предварителен договор за окончателен;
 8. крепостен акт;
 9. решение на Поземлената комисия или Общинската служба „Земеделие и гори“ за възстановяване на имота.
 10. постановление за възлагане 

Когато трябва да извършите сделка с недвижим имот (като покупка, продажба, дарение, установяване на право на строеж и др.) и в този период се намирате в чужбина, е необходимо да предоставите пълномощия на доверено лице. Как можете да направите това, без да загубите време и ресурси за пътуване?

Възможности за нотариална заверка в чужбина на пълномощно за сделка с имот:

Заверка от български консул (дипломатическо представителство) в съответната страна:

Представянето на документа за заверка трябва да стане на български език. Консулът е упълномощен да извърши нотариалната заверка съгласно закона за нотариусите и нотариалната дейност, удостоверявайки подписа и съдържанието на пълномощното. В Консулската служба на Посолството могат да бъдат заверени подписите на  пълномощни и декларации, които не подлежат на вписване и  ще произведат действието си в България. При извършване на заверката задължително се представя валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта) и фотокопие от него. Не се допуска представянето на свидетелство за управление на МПС или на документ за самоличност от чужда държава. В такива случаи извършването на заверка ще бъде отказвано. В консулската служба не могат да се съставят нотариални актове или да се заверяват други частни документи, подлежащи на вписване (например искови молби, договори за прехвърляне на МПС и др.). Пълномощните за покупко-продажба на недвижимо имущество освен заверка на подпис, изискват и заверка на съдържанието. Те също се представят предварително изготвени (в повечето случаи от адвокат или нотариус), заедно със задължителните към тях декларации. Пълномощното задължително се представя в два  екземпляра.
ВАЖНО! При посещение в консулската служба гражданите трябва да представят предварително коректно попълнен документ (пълномощно или декларация), като подписът се полага пред консулските служители.
КОНСУЛСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НЕ СЪСТАВЯТ И НЕ ПОПЪЛВАТ ДОКУМЕНТИ!
 
Заверка от чужда нотариус:
Ако се намирате далеч от българското дипломатическо представителство, можете да заверите нотариално пълномощното при местен нотариус. Възможно е този процес да създаде известни трудности.
 
Възможни усложнения при нотариална заверка на пълномощно за сделка с недвижим имот в чужбина:
Някои юрисдикции в чужбина не изискват едновременно удостоверяване на подписа и съдържанието, както предвижда българският закон. Според Кодекса на международното частно право, при нотариална заверка се изисква спазване на формата, определена от законодателството на страната, където се извършва сделката. В случай че нотариус откаже да признае за валидно завереното пълномощно в чужбина, този отказ няма правно основание. Важно е завереното пълномощно да бъде преведено на български, да бъде легализирано или да има заверка с апостил, ако съответната страна е подписала Хагската конвенция и няма двустранен договор с България за правна помощ. Имайте предвит, че текстът на пълномощното, декларациите, договорите и други документи зависят както от вашата воля, така и от законовите изисквания.
 
Декларации при покупко-продажба на имот с пълномощно
 
Ще разгледаме и няколко важни документа и аспектите на процеса по покупко-продажба на имот, включително когато този се извършва с пълномощно. Независимо дали участниците ще присъстват лично пред нотариуса или ще бъдат представени от пълномощник, изисква се подписване на редица декларации, които са от съществено значение за правомерността на сделката.
 
При заверката на сделката пред нотариус, пълномощникът трябва да представи следните декларации в оригинал:

Това е т.нар. декларация за липса задължения към държавата за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Тя следва утвърдения образец и се попълва и заверява единствено от продавача. Купувачът НЕ извършва заверка на декларацията съгласно чл. 264, ал. 1 ДОПК. Декларацията по чл. 264, ал. 1 от ДОПК се заверява в два екземпляра. Тази декларация е валидна само за текущата календарна година, в която е била заверена.

Декларацията, определена в чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариалната дейност (ЗННД), представлява стандартен образец. Този документ цели да уточни семейния статус на страните, участващи в сделката. Поради съществеността на семейния статус при сделките с недвижими имоти, декларацията трябва да включва следните данни:
- Дата на сключване на брака и имената на съпругата;
- Дата на прекратяване на брака поради развод или смърт на съпруга, както и името на съпругата;
- Предишни бракове, включително с кого са били сключени, на каква дата и по каква причина са били прекратени (развод или смърт).
Всеки от участниците в сделката - продавач и купувач - трябва да заверят по един екземпляр от тази декларация. В случай на няколко продавача или купувача, всеки от тях трябва да попълни и завери отделна декларация. Отбелязваме, че валидността на Декларацията по чл. 25, ал. 8 от ЗННД също както и предишната е ограничена до края на календарната година, през която е била подложена на нотариална заверка.

Купувачът е задължен да предостави информация относно произхода на средствата, с които осъществява покупката на недвижимия имот. Важно е да се отбележи, че ако доходите са резултат от спестявания на основа на трудово възнаграждение, трябва да бъде посочен работодателят, както и времето, през което тези средства са били спестени. В случай че част от покупната сума е предоставена чрез банков кредит, необходимо е да бъде уточнен размерът на кредита и банката, която го е предоставила. Продавачът не осъществява заверка на Декларацията съгласно чл. 66, ал. 2 от Закона за мястото на живеене и Закона за сделките с недвижими имоти.

Декларация уточняваща, че продавачът или купувачът не заема висок политически пост, като например депутат, министър, кмет или член на ръководството на политическа партия и т.н. Същите обстоятелства следва да бъдат заявени и от членовете на техните семейства, включително и от роднините по съребрена линия от втора степен. Декларацията, съгласно чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП, се предоставя по установен образец и се попълва както от продавача, така и от купувача на имота.

в тази декларация става дума за „разпореждане със семейното жилище - лична собственост“, когато съпрузите нямат регистриран режим на разделност, а съпругът-несобственик е съгласен, да се извърши въпросното разпореждане. Отбелязваме, че тя се изисква само за „семейно жилище“ - по смисъла на този кодекс е жилището, което е обитавано от двамата съпрузи и техните ненавършили пълнолетие деца.  

Декларация за действителните собственици. Когато продавач или купувач на имота е фирма, нейният управител или изпълнителен директор трябва да попълни такава декларация. Декларацията за действителни собственици НЕ се заверява от продавачи и купувачи, които са физически лица.

Тези декларации или иначе казано предоставеното съдържание не подлежи на доказване от декларатора в момента на сделката. Попълват се доброволно и лицето декларира верността на обстоятелствата в документа. Важно е да се отбележи, че поради естеството на самата сделка и факта, че неправилното попълване или умишлено укриване на данни може да увреди трето добросъвестно лице, закона предвижда в чл. 313 от Наказателния кодекс съответните мерки за подвеждане под наказателна отговорност.
 
В съответствие със законодателството, продавачът и купувачът, ако са представени от пълномощник, трябва задължително да подпишат тези декларации. Обстоятелствата, посочени в тези декларации, не могат да бъдат декларирани от самия пълномощник, дори и да е получил ясното упълномощение да го направи. При продажба на имот с пълномощно, страната, която е представлявана от пълномощник, трябва предварително да завери тези декларации пред нотариус.
 
В случай че продавачът или купувачът се намират в чужбина, те имат възможност да заверят декларациите в българското посолство или консулство. Също така, декларациите могат да бъдат заверени и пред местен нотариус в съответната държава. В този контекст, обаче, е необходимо да бъдат поставени апостили и да бъдат легализирани в България. Важно е да се отбележи, че някой от нотариусите настояват пълномощното за продажба на имот да бъде заверено в чужбина само в българско посолство или консулство, тъй като законът изисква извършване на заверки както на подписа, така и на съдържанието на документа. Според нас това изисквание не обоснователно и може да бъде оспорено, но най лесното решение да се смени нотариуса в такъв случай. 
Чуждестранни физически лица, притежаващи недвижими имоти в България, необходимо да се сдобият с БУЛСТАТ номер в рамките на седем работни дни след закупуването. Законът за регистър БУЛСТАТ предвижда определени обстоятелства, които задължително подлежат на вписване. Заявленията за вписване се разглеждат съобразно реда на постъпването им. В случай на отказ, последният се обжалва по реда на АПК. След вписването Регистърът определя уникален идентификационен код на чужденеца. За неподаване или неспазване на сроковете за подаване на чужденеца - собственика на недвижими имот може да бъде наложен глоба в размер до 3000 лева. Във Варна изисква се този БУЛСТАТ номер да бъде вписан в Данъчната оценка на имота. Интересно че за Бургас това не е задължително, и нотариусите, и съдиите по вписването пропускат сделки само с дата на раждане и/или с служебен номер, присвоен при декларирането. 
Удостоверението за тежести често се изисква при продажба или учредяване на ипотека върху недвижим имот. То съдържа информация за всички вписвания, отбелязвания и заличавания, свързани с тежести и права върху имота към момента на изготвянето му, потвърждавайки или опровергавайки тяхната наличност. Официалното наименование на документа е "Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот." Службата по вписвания при Агенцията по вписванията издава удостоверението за тежести. При закупуване на имот се препоръчва заявяване на удостоверение за липса на тежести с максимален възможен период за проверка. Тъй като, ограничаването до 10 години не гарантира, че имотът е "чист". Причината е, че 10-годишната давност не изтича за висящи граждански дела с вписани искови молби, както и за възбрани. Трябва да се има предвид, че електронните справки в Имотния регистър не винаги съдържат пълната информация за имота, поради което изваждането на удостоверение е задължителна част от процеса на проверка. Заявлението за удостоверение за тежести трябва да включва данни за лицата, свързани със справката, описание на имота и приложени копия на всички документи за собственост, съответстващи хронологично (нотариални актове, договори за доброволна делба или съдебни решения за делба, брачни договори, завещания, удостоверения за наследници и др.). При необходимост, по преценка на Съдия по вписванията се предоставят и допълнителни документи: Удостоверение за наследници , Удостоверение за актуален административен адрес, Акт за сключен брак и други. Трябва също така да бъдат приложени актуална схема от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и документ за платена държавна такса. Удостоверението може да се получи и по електронен път, при условие че заявителят разполага с електронен подпис или цифров сертификат от Агенцията по вписванията. В случай че нямате копия на старите документи за собственост, те трябва да бъдат предоставени предварително чрез заявление на място или по електронен път. За издаването на удостоверението се заплащат такси, като сроковете за издаване варират в зависимост от избраната опция: 10 лв. – за издаване в срок до 7 работни дни; 30 лв. – за издаване в срок до 3 работни дни. Уникалният буквено-цифрен код на удостоверението позволява проверка за автентичност чрез онлайн платформа https://uwt.registryagency.bg/ . Важно е да се отбележи, че удостоверението за тежести на недвижим имот не е с ограничен срок на валидност и е актуално само на датата на издаване, тъй като вписвания и промени могат да настъпят всеки ден.
Удостоверението за лице показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени лица. Заявлението за издаване на удостоверение за лица трябва да съдържа: Собственото, бащиното и фамилното име и постоянен адрес на лицето, до което се отнася справката, както и единния граждански номер, а когато няма такъв – мястото и датата на раждането. Когато лицето е едноличен търговец или юридическо лице се посочва БУЛСТАТ или ЕИК на фирмата, съдът на регистрация, номер на фирмено дело, наименование, организационна форма и седалище. Към заявлението се прилага документ за платена държавна такса според избрания период за издаване на удостоверение.

Най-често такъв отказ се прави преди продажбата на имот, върху който има учредено или запазено пожизнено право на ползване. Вещното право на ползване е вид тежест върху имота и никой купувач не би искал да придобие имот, който няма да може да ползва. Декларацията може да бъде заверена пред всеки един нотариус в страната. Тя може да се завери и пред нотариус в чужбина. В този случай е необходимо да се постави апостил и да се легализира в България. Българските дипломатически и консулски представители в чужбина НЕ могат да заверяват такива декларации. Няма пречка обаче при тях да се завери изрично пълномощно и отказът от право на ползване да бъде извършен чрез пълномощник в България. Ако правото на ползване е учредено в полза на две лица (най-често в полза на двамата родители), те могат да се откажат от него и с една обща декларация.

Лицето, което прави отказ от правото на ползване, трябва да представи на нотариуса следните документи:
 1. Документът, с който е учредено или запазено правото на ползване – напр. нотариален акт за продажба, дарение, издръжка и гледане или завещание;
 2. Схема и/или скица на имота;
 3. Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец.

Декларацията за отказ от право на ползване задължително трябва да се впише в Службата по вписванията по местонахождението на имота. В противен случай, отказът няма да е валиден. Таксата за вписване на отказа в имотния регистър е 15 лева. Декларацията за отказ от правото на ползване може да се оттегли до вписването й в имотния регистър. Оттеглянето също се извършва с нотариално заверена декларация. То е валидно, дори да не е вписано в Службата по вписванията.

Издаването на удостоверение за данъчна оценка става задължителна стъпка при всяка имотна сделка. Този документ е необходим както при продажба на имот, така и при учредяване на вещни права, делба, брачен договор, апорт и др. Удостоверението за данъчна оценка е ключов документ при имотни сделки. То се издава в два екземпляра – единият остава при нотариуса, а другият се представя в Службата по вписванията. Тук ще разгледаме какво представлява процесът по издаване на данъчна оценка и какви са ключовите документи и стъпки. Кой може да подаде молба:

Собственик;
Наследник;
Заветник;
Пълномощник;
Трето лице без пълномощно.
 
ВАЖНО: Трето лице не може да получи готовото удостоверение – то се предоставя само на собственика, наследника, заветника или техните упълномощени представители.
 
Молбата и приложените документи се подават в Териториалната данъчна дирекция по местонахождение на имота. Общините вече приемат документите и по електронен път. Срокове за издаване: Удостоверението за данъчна оценка се издава в 5-дневен срок от подаване на молбата. Обаче, множество общини предлагат и по-бързи услуги – бърза (за 3 дни), експресна (за 1 ден) и спешна (до 2 часа).
 
Необходими документи:
 1. Копие от документа за собственост;
 2. Удостоверение за наследници (при нужда);
 3. Препис от завещание или удостоверение от нотариус (при заветник);
 4. Констативен протокол за степен на завършеност на строежа (при незавършено строителство);
 5. Актуално удостоверение от Поземлената комисия за земеделски имоти.За незавършено строителство и земеделски имоти, този документ е необходим за получаване на данъчна оценка.
Срок на валидност на данъчната оценка:
До 30 юни на текущата година за удостоверения, издадени преди тази дата;
До края на текущата година за удостоверения, издадени след 30 юни, ако данъчните задължения за цялата година са платени.
 
Размерът на таксата зависи от общината и вида на услугата – обикновена, бърза или експресна. По-висока такса може да се дължи и когато заедно с искането е подадена декларация по чл. 14 от ЗМДТ.

Агенция по геодезия, картография и кадастър издава официален документ - скица на поземлен имот или скица на сграда, удостоверяващи пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че представените в документите данни за граници, идентификатор, основни кадастрални данни и данните за собствеността върху имота, са регистрирани в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри. Тази услуга може да се заявява и получава от всяко лице, независимо дали е собственик на имота или не. На гише, услугата може да бъде получена от лице, различно от заявителя, само ако е посочено от заявителя при заявяване на услугата или е упълномощено от заявителя. Скици, необходими за нуждите на нотариалното производство, могат да се предоставят на нотариус, чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър и имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заявлението се подава чрез уеб-портала за онлайн услуги КАИС (изисква се регистрация в портала) или на гише в избрана от заявителя служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), независимо от местонахождението на имота. Заявяването чрез КАИС за регистрирани потребители става по два начина:

 1. БЕЗ електронен подпис, като крайният резултат – документ на хартиен носител може да бъде получен единствено на гише;
 2. С електронен подпис - заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис и крайният резултат е електронен документ, получен в личния профил на заявителя в КАИС.

При заявяване на услуга на гише, заявлението се попълва електронно от служител на СГКК - не е необходимо предварително попълнено заявление. Ако са спазени общите и специални изисквания за съдържанието на заявлението и то е придружено от необходимите документи, искането се регистрира в деловодната система. Началникът на СГКК или упълномощен от него служител резолира заявлението за изпълнение.  Обикновена услуга – 7 работни дни;  Бърза услуга - 3 работни дни. 

ВНИМАНИЕ! Таксата за услугата се предплаща. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече след заплащане на дължимата държавна такса. Срокът за изпълнение на услугите започва да се брои от деня, следващ деня на регистриране на заявлението, и изтича в края на последния работен ден от срока. Когато срокът изтича в неработен ден, срокът изтича в следващия работен ден.
 
Такса за скица на имот: обикновена - 20.00 лв.; бърза - 40.00 лв. 
Tакса за скица на сграда: обикновена - 20.00 лв.; бърза - 40.00 лв.; В случай че услугата се заявява и получава по електронен път таксата за услугата се намалява с 30% 

Когато става дума за физическо лице, което продава имот, необходимо е представянето на удостоверение за семейно положение. Този документ е задължителен с цел оценка дали имотът е придобит по време на брака. Удостоверението се издава от службата ЕСГРАОН в общината, на която се намира постоянният или текущият адрес на продавача. В случай че продавачът е разведен или вдовец, в удостоверението се изисква изрично отбелязване за семейното му положение към датата на придобиване на имота.

Този документ доказва, че нямате непогасени данъчни и осигурителни задължения към държавата. Когато купувате имот с или без банка (ипотека на недвижим имот), нотариуса и банката ще поискат от вас да предоставите този документ. Ако сте физическо лице или едноличен търговец този документ може да извадите от съответната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес (по лична карта). За останалите субекти – в зависимост от вашата регистрация, трябва да се обърнете към съответната дирекция на НАП. Искането за издаване на документи може да се подаде на място в офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с класифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от приходната агенция. При получаване на искането за издаване на документи на хартиен носител се извършва проверка на представителната власт на лицето и логически контрол за правилността на попълване на формуляра. НАП не събира такси за тази услуга
Срок за издаване
- До 7 дни от постъпване на искането - (във Варна на практика веднага се издава. В Добрич се изчаква седем дни
- До 14 дни от постъпване на искането, в случаите когато същото е подадено чрез  различна от компетентна ТД на НАП.
 • Удостоверение за избран режим на имуществени отношения

С началото на октомври 2009 г. беше създаден регистър на имуществените отношения на съпрузите, който е под надзора на Агенцията по вписванията. В този регистър се записват брачните договори и избраният от съпрузите режим на имуществени отношения. Новият Семеен кодекс представлява началото на важна реформа в областта на семейното право и имуществените отношения между съпрузите.
 
Впърви се въвеждат три режима на имуществени отношения, различни по своето правно значение:
 1. режим на общност, при който придобитото по време на брака става общо;
 2. режим на разделност, където всеки от съпрузите е притежател на това, което е закупил, и
 3. договорен режим, уреждащ имуществените отношения с договор.
Често е необходимо да представите удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, което да показва дали имате вписан брачен договор, декларация за разделност, или ако не сте предприели такива действия, дали се прилага общият режим – този на съпружеска имуществена общност.
 
Това е задължително в следните случаи:
 1. при развод, независимо дали той се осъществява чрез иск или по взаимно съгласие. Това удостоверение отразява текущото положение към датата на подаването на документите за развод и е от значение за разпределението на имуществото при прекратяването на брака;
 2. при кандидатстване за ипотечен кредит;
 3. при закупуване на имот по време на брака;
 4. при продажба на имот, закупен по време на брака.

Регистърът на имуществените отношения на съпрузите е централизиран и електронен. Регистрацията се извършва въз основа на уведомление по образец, попълнено и изпратено от длъжностното лице по гражданско състояние в общините. Удостоверения от регистър РИОС се издават за посочено лице или акт за граждански брак, относно актуалния регистриран режим на имуществени отношения, избран от съпрузите съгласно Наредба . Всеки гражданин може да получи удостоверение за актуално състояние във всяко териториално звено на Агенция по вписванията след заплащане на дължимата държавна такса.

 • Удостоверение за сключен граждански брак

Дубликат на удостоверение за сключен граждански брак може да бъде получен от:
 1. Страните по акта за сключен граждански брак.
 2. Всяко лице, което черпи права от акта за граждански брак или от издаването на удостоверението за сключен граждански брак, при наличието на предпоставките по представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Административно прецесуален кодекс.
 3. Трето лице, което е изрично упълномощено от страните по акта за сключен граждански брак с нотариално заверено пълномощно или във връзка с Граждански процесуален Кодекс и Наказателно-процесуален кодекс след представяне на съответното съдебно удостоверение.
 4. Друга община или държавен орган, когато това е свързано с административното обслужване на лицата, вписани в акта за сключен граждански брак.
За да бъде издадено това удостоверение необходимо е да подадете следните документи:
 1. Искане за издаване на документ - "Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак".
 2. Документ за платена такса.
В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:
 1. Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство.
 2. Нотариално заверено изрично пълномощно.
 3. Съдебно удостоверение.
 4. Удостоверение от административен орган.
 5. Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 6. Иницииращ документ/акт.
Възможни начини за заявяване: със заявление на гише в център за административно обслужване и по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване
 
Срок за предоставяне на услугата
5 Дни , 3 дни ,1 ден
 
Информация за плащане
За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:
 
За обикновена услуга 3 лв.
За експресна услуга 7 лв.
За бърза услуга 5 лв.
 
Начини на плащане
- На гише в административно звено за обслужване в брой
- На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
- По банков път
 • Съдебно решение за развод
 • Удостоворение за реституционни претенции 

За да заявите услугата е необходимо да подадете заявление по образец. Нормативна уредба: чл. 5 от Наредба № 49 от 2004 година за поддържане на картата на възстановената собственост и чл. 5, ал. 1, т. 13 от Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост. Общинската служба по земеделие по местонахождение на имота орган който издава такова Удостоверение за наличие или липса на реституционни претенции в седем дневен срок, срещу такса от 10 лева.

Към заявлението се прилагат копия от следните документи:
 1. Актуална скица на имота
 2. Документ на собственост на имота
 3. Комбинираната скица (кадастрална карта, регулационен план, стар кадастрален план) 
 • Удостоверение за административен адрес на имота

Такова удостоверение се изисква, когато адресът на имота по документа за собственост е различен от актуалния му адрес. При по-стари актове за собственост често се случва, например, улицата да е била преименувана впоследствие. Удостоверението се издава от общината по местонахождението на имота. Услугата представлява удостоверение за идентичност на административен адрес, което да Ви послужи при необходимост да докажете административния (официален адрес), на който живеете и получавате кореспонденцията си. Правно основание за получаване - Закон за кадастъра и имотния регистър. За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:
 1. Заявление по образец - "Искане за издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени имоти"
 2. Документ за собственост (при необходимост).
В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ. Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 
 1. лично от звеното за административно обслужване; 
 2. чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 3. по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.
Процедурата по издаване на Удостоверение за Наследници в България е важен етап в наследствената система и се изпълнява от общината, района или кметството, където е последният постоянен адрес на починалото лице.
 
Процедура:
 
Подаване на Искане:
Заявителят може да подаде искане за издаване на Удостоверение за Наследници лично на място в общината, използвайки предоставения образец на хартиена бланка, или чрез електронен път, подписано с електронен подпис.
 
Необходими Документи:
 1. Препис-извлечение от Акт за Смърт
 2. Изрично нотариално заверено пълномощно, ако се подава от пълномощник
 3. Документ за платена такса
 4. Съдебно удостоверение за лица, които не са наследници, например кредитори на починалото лице, които са завели съдебно дело.
Искане от Настойник, Попечител или Родител:
Ако искането се подава от настойник, попечител или родител на малолетен, непълнолетен или поставен под запрещение наследник, трябва да се приложи акта за учредяване на настойничеството/попечителството или акта за раждане на детето-наследник.
 
За Чуждестранни Граждани:
Когато починалото лице не е български гражданин, необходимо е да се представи препис или извлечение от акта за смърт, издаден от чуждестранен местен орган по гражданското състояние.
 
Такси и Срокове:
Размерът на таксата за издаване на удостоверението се определя от всяка община. Таксата зависи от избраната от заявителя услуга - експресна, бърза или обикновена. За експресна услуга цената е в интервала от 10 до 15 лева, а обикновената варира от 4 до 5 лева.
 
Получаване на Удостоверението:
Гражданите могат да изберат как да получат удостоверението - лично на място, чрез препоръчано писмо, вътрешна куриерска пратка, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез електронна поща.
 
Валидност:
Удостоверението за наследници няма конкретен срок на валидност и остава валидно докато не настъпи промяна в данните, върху които е изградено и които се съдържат в него.
 • Разрешение от районния съд
 • Протокол на общото събрание на съдружниците, на съвета на директорите или решение на едноличния собственик на капитала
 • Строителни книжа
 • Препис на документ за собственост се издава въз основа на "Заявление за издаване на на препис"

Преписът е заверено или незаверено копие на актовете, които се съхраняват в Архива от съответната Служба по вписванията. Незаверени преписи могат да бъдат изисквани от всеки, така че мили собственици, безсмислено е да криете вашите нотариални актове. НЯМАТЕ ПРИЧИНИ ЗА ПРИТЕСНЕНИЕ. В повечето случаи те са необходими по тривиални причини: получаване на информация за имота и неговите собственици. За да Ви дадем компетентна информация за цената и Вашите разходи, за нас е изключително важно да разберем как, на каква цена и кога е закупен и регистриран вашия недвижим имот. Освен това как можем да съставим първични документи без него, включително: договор за посредничество при продажба на недвижим имот, капаро, предварителен договор? Незаверено копие на нотариалния акт нямам никаква юридическа сила, а заверени преписи се издават само на страните по акта, на техните правоприемници или представители по закон или по упълномощаване. Заверен препис ще ви е необходими пред нотариус за изповядване на сделка, когато оригинала на Нотариалния акт не е на разположение (загубен, повреден и др) Също така, при липса на Нотариален Акт, можете да ползвайте услугите на същия нотариус при който изповядвахте предходната сделката, тъй като при него се съхранява един оригинал от стария Нотариален акт.  
 
Преписите се издават въз основа на писмена молба от лицето. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира такса 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.

Направете запитване