Режимът на облагане с данък върху превозните средства е регламентиран в чл. 52 - 61 от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

С данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, и въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър за гражданските въздухоплавателни средства.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са собствениците на превозните средства (физически или юридически лица).

Данъчна основа

Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ размера на данъка за всеки вид превозно средство:

 • леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т - данъкът се определя по формула, включваща имуществен и екологичен компонент. Имуществения компонент се определя от мощността на двигателя, коригиран с коефициент за годината на производство. Екологичният компонент се определя от екологичната категория, на която съответства лекия или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
 • ремаркета на леки автомобили - за брой;
 • мотопеди (за брой) и мотоциклети (за брой, в зависимост от обема на двигателя);
 • триколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.) - за брой, на база общо тегло;
 • автобуси - за брой, в зависимост от броя на местата за сядане в автобуса;
 • товарни автомобили над 3,5 тона, но не повече от 12 тона - за всеки започнати 750 кг. товароносимост;
 • седлови влекач и влекач за ремарке - за брой, в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача;
 • специализирани строителни машини, автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите - за брой;
 • автокранове с товароподемност над 40 тона - за брой;
 • трактори - за брой, в зависимост от мощността на двигателя;
 • други самоходни машини - за брой;
 • моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 - за брой;
 • товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона - за брой, в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването;
 • кораби - за всеки започнат бруто тон в зависимост от регистъра, в който са вписани;
 • джетове - за брой;
 • ветроходни и моторни яхти - за всеки започнат бруто тон;
 • скутери - за киловат;
 • влекачи и тласкачи - за киловат;
 • речни несамоходни плавателни съдове - за тон максимална товароподемност;
 • самолети - за всеки започнат тон максимално излетно тегло;
 • параплани - за брой;
 • делтаплани - за брой;
 • мотоделтаплани - за брой;
 • свободни балони - за брой;
 • планери - за брой.

Освобождаване от облагане

Освободени от данък върху превозните средства са:

 • превозните средства на държавни и общински органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, линейки и пожарни на други лица, както и на Държавна агенция „Технически операции“ за изпълнение на дейностите, определени със закон;
 • превозните средства на дипломатически представителства и консулства при условията на взаимност;
 • превозните средства на Българския Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;
 • електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.;
 • лекият автомобил, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и с мощност до 117,64 kW;
 • превозните средства, на които е прекратена регистрацията (данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение);
 • излезлите от употреба моторни превозни средства, за които с нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване (данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение).

Данъчни облекчения

Предвидени са данъчни облекчения:

 • за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление;
 • за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ данъкът се заплаща с 60 на сто намаление;
 • за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 4“ - данъкът се заплаща с 20 на сто намаление;
 • за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ - данъкът се заплаща с 50 на сто намаление;
 • за автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините - данъкът се заплаща в размер 10 на сто от определения размер, при условие, че не се използва за други цели.

Когато в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

Срокове за подаване на декларации

Съгласно разпоредбата на чл. 54 от ЗМДТ размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

В случай че пътното превозно средство е придобито по наследство, или е собственост на повече от едно лице, или собственикът/собствениците няма/нямат постоянен адрес на територията на страната, както и когато са налице основания за предявяване на право на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.

Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

При подаване на декларацията собственикът представя документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения данък при придобиване.

Внасяне на данъка

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:

 • до 30 юни и
 • до 31 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.

Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с:

 1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или

 1. представяне на издаден или заверен от общината документ.

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите когато собствениците нямат постоянен адрес или седалище на територията на страната - в приход на общината по регистрация на превозното средство.

Администриране на данъка

Установяването, обезпечаването и събирането на данъка върху превозните средства се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

При неспазване на разпоредбите на ЗМДТ за данъка върху превозните средства на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. (чл.127, ал.1).

Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗМДТ не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъка върху превозните средства.

Направете запитване