Режимът на облагане с данък върху добавената стойност е регламентиран в Закона за данък върху добавената стойност.

Обект на облагане

С данък върху добавената стойност се облагат възмездната облагаема доставка на стока или услуга, включително отдаването на имущество под наем; възмездното вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация; получаването на стоки на територията на страната от данъчно задължено лице за целите на икономическа му дейност, от територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС; възмездното вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната, в т.ч. от физически лица, чиито придобивания обикновено не са обект на облагане с ДДС; възмездното вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната на акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по този закон; вносът на стоки; дистанционната продажба на стоки с място на изпълнение на територията на страната (когато не изпълняват условията по чл. 20, ал. 1 или изпълняват тези по ал.2 от същата разпоредба).

Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

Облагаема доставка, по която получателят е лице платец на данъка, не подлежи на облагане от доставчика.

Дейности и доставки, които не попадат в обхвата на ЗДДС

Дейности и доставки, които не попадат в обхвата на ЗДДС са доставки, осъществявани между физически лица извън независима икономическа дейност, дейности, извършени от физически лица по трудово правоотношение, безвъзмездните доставки и всички дейности и доставки на държавните и местните органи, когато са извършвани в това им качество.

Извън обхвата на ЗДДС е доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия, която съгласно чл. 10 от закона не се третира като доставка за целите на облагането с ДДС, при преобразуване на търговско дружество; прехвърляне на предприятие; извършване на непарична вноска в търговско дружество; преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия и предоставянето за ползване на имоти от държавата/общините/заявителите за нуждите на детски градини и училища по Закона за народната просвета, частни и с чуждестранно участие.

Безвъзмездните доставки не попадат в обхвата на закона освен в изрично предвидените случаи.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.

Данъчно задължено лице при внос на стоки е всяко физическо или юридическо лице.

Данъчно задължено лице е и всяко лице, което инцидентно извършва възмездна вътреобщностна доставка, придобиване на ново превозно средство.

Данъчно задължено лице е и всяко лице, което не е установено на територията на страната, но извършава облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка.

Независима икономическа дейност

Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус.

Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка

Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка са:

 • доставките на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз:
 • международния транспорт на пътници;
 • международния транспорт на стоки;
 • доставките, свързани с международен транспорт;
 • доставките, свързани с международния стоков трафик;
 • доставките по обработка на стоки;
 • доставките на злато за централни банки;
 • доставките, извършени при безмитна търговия;
 • доставките на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, свързани с доставка на горепосочените облагаеми с нулева ставка доставки;
 • доставките по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответният ред;
 • доставките на стоки и услуги, по които получатели са въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор;
 • доставките на свързани с внос услуги като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа при внос;
 • вътреобщностните доставки, с изключение на освободените вътреобщностни доставки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка;
 • вътреобщностните доставки на нови превозни средства, в т.ч. и от физически лица.

Освободени доставки и право на избор

 • без право на избор

Доставките по глава четвърта от закона, свързани със здравеопазване, оказвани от здравни заведения и детски ясли съгласно Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения; със социални грижи и осигуряване; с образование, спорт или физическо възпитание; с култура; с вероизповедания; доставки с нестопански характер; доставки с филантропски характер; доставки на финансови услуги, с изключение на услугата по предоставяне на кредит срещу насрещна престация в случаите на доставка при условията на договор за лизинг; на застрахователни услуги; хазарт; доставка на пощенски марки и пощенски услуги; както и доставка на стоки или услуги, за която не е ползван данъчен кредит.

 • с право на избор

Доставките, свързани със земя и сгради, и този по предоставяне на кредит срещу насрещна престация в случаите на доставка на услуга при условията на договор за лизинг, за които доставчикът може да избира да бъдат облагаеми.

Освободени вътреобщностни придобивания

Освободено от облагане с данък е и всяко вътреобщностно придобиване на стоки, чиято доставка на територията на страната е освободена доставка по закона.

Освободени са вътреобщностните придобивания на стоки с място на изпълнение на територията на страната:

 • когато получатели са лица по чл. 172, ал. 2 и чл. 174, ал. 1;.
 • чийто внос на територията на страната би бил освободен от данък по реда на чл. 58, с изключение на вноса на стоки по чл. 58, ал. 1, т. 6;
 • когато получатели са институции на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или от органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията;
 • от лице - посредник в тристранна операция, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Освобождаване при внос на стоки

Освободен е вносът на стоки, посочени чл. 58 от закона.

Приложими данъчни ставки

 • със стандартната ставка от 20 % се облагат облагаемите доставки, вносът на стоки и облагаемите вътрешнообщностни придобивания;
 • с намалена данъчна ставка от 9 % се облага настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани;
 • с нулева данъчна ставка се облагат само изрично посочените в закона доставки.

Данъчната ставка на доставките на услуги, извършвани по електронен път, е приложимата ставка в държавата членка, в която е установен получателят по чл. 152, ал. 1, т. 1 от закона.

Данъчен кредит и право на приспадане на данъчен кредит

Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаеми доставки, свързани с извършваната от него икономическа дейност и използвани за извършаване на последващи облагаеми доставка.

Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит

Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки, за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето ( в т.ч. за лично ползване от собственика, неговите работници и/или служители или трети лица), за представителни или развлекателни цели, както и в случаите, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил, включително и за стоките или услугите, свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията им, както и за получени транспортни услуги или таксиметрови превози, извършени с такива превозни средства.

Начисляване и внасяне на данъка

Лице - платец на данъка - доставчик по облагаема доставка

Данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице - доставчик по облагаема доставка, освен в изрично предвидените в закона случаи, когато е изискуем от получателя.

Лице - платец на данъка - получател по доставката

Данъкът е изискуем от получателя, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема при:

 • доставка на природен газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, доставка на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи - когато получателят е регистрирано по този закон лице;
 • доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика - когато получателят е регистрирано по този закон лице и доставчикът е установен на територията на друга държава членка;
 • доставка на услуги, когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.

Данъкът е изискуем от придобиващия при тристранна операция по чл. 15.

Данъкът е изискуем от получателя - регистрирано по този закон лице:

 • при определени доставки на златни материали или полуготови продукти с чистота 325 хилядни или повече или свързани с инвестиционно злато;
 • при доставки на стоки и услуги, свързани с отпадъци от черни и цветни метали; отпадъци от черни и цветни метали с битов характер; производствени, битови, строителни и опасни отпадъци; услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци - независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице.
 • при доставки на:

     - семена от кориандър: несмлени, нито пулверизирани; смлени или пулверизирани;

 

      - пшеница и смес от пшеница и ръж: твърда пшеница - за посев и друга; други - за посев ( лимец, мека пшеница и смес от пшеница и ръж, други) и други;

      - ръж: за посев и други;

      - ечемик: за посев и други;

      - овес: за посев и други;

      - царевица: за посев (хибридна - хибрид "trois voies", обикновен хибрид, друга хибридна и друга) и друга;

      - неолющен ориз : за посев и друг без пропарен (с кръгли зърна, със средни зърна, с дълги зърна: със съотношение дължина/широчина по-голямо от 2, но по-малко от 3, със съотношение дължина/широчина, 3 или повече);

      - сорго на зърна: за посев (хибрид за посев и друго) и други;

      - елда; просо - за посев и друго; семе за птици; тритикале; други житни растения;

      - семена от соя, дори натрошени: за посев и други;

      - семена от репица или рапица, дори натрошени: с ниско съдържание на ерукова киселина (за посев и други) и други;

      - семена от слънчоглед, дори натрошени: за посев и други (обелен, необелен шарен слънчоглед и други).

 

Деклариране и отчитане

Регистрираните лица водят задължително следните отчетни регистри:

 • дневник за покупките
 • дневник за продажбите

За всеки данъчен период, регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри. Заедно със справка-декларацията, освен в случаите по чл. 157 от закона, регистрираното лице подава и отчетните регистри за същия данъчен период. За всички регистрирани лица данъчният период е едномесечен и съвпада с календарния месец, освен при доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз, за които периодът е тримесечен и съвпада с календарното тримесечие.

Справка-декларация се подава и когато не следва да се внася или възстановява данък, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки или придобивания или не е осъществило внос за съответния данъчен период.

Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период доставки като посредник в тристранна операция, вътреобщностни доставки, или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава за този данъчен период и VIES-декларация, в която посочва тези доставки

Декларациите и отчетните регистри се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят.

Възстановяване на данък

Данъкът се възстановява при резултат за периода - данък за възстановяване в 30 дневен срок:

 • от подаване на справка-декларацията когато:

- лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка.

- лицето - земеделски производител, е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от него стоки по приложение № 2, част втора, на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки.

 • от подаване на последната справка-декларацията, когато остава данък за възстановяване след прилагане на двумесечна процедура по чл. 92, ал. 1 на приспадане на данъка за възстановяване за периода, в който е възникнала процедурата, и след като са прихванати всички други изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, когато лицето дължи такива;

 

Други срокове за възстановяване

Когато е започнала ревизия на лицето, срокът за възстановяване на данъка е срокът за издаване на ревизионния акт, освен в случаите, когато лицето предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-кратък от 6 месеца. Данъкът се възстановява и/или прихваща до размера на обезпечението в срок пет дни след предоставянето му.

Възстановяване на данък на лица, неустановени на територията на страната

Възстановява се платеният данък на:

 • данъчно задължени лица, които не са установени на територията на страната, но са установени и регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка - за закупени от тях стоки и получени услуги на територията на страната;
 • лица, които не са установени на територията на Европейския съюз, но са регистрирани за целите на ДДС в друга държава - на реципрочен принцип;
 • данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз, но са извършили покупки на стоки за лично потребление с начислен данък - след напускане на територията на страната, при условие че стоките се изнасят в непроменен вид.

Редът и необходимите документи за възстановяване на данъка са определени в съответната наредба на министъра на финансите: Наредба Н-9 от 16.12.2009 г., Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. и Наредба № Н-12 от 24.08.2006 г.

Регистрация

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор.

На задължителна регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Лицето е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от 12 последователни месеца.

Лицата имат задължение за регистрация и при:

 • доставки на стоки с монтаж и инсталиране (чл. 97);
 • доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (чл. 97а);
 • дистанционна продажба на стоки с място на изпълнение на територията на страната (чл. 98);
 • вътреобщностно придобиване (чл. 99);
 • преобразуване ( чл. 132).

Регистрация по избор за прилагане на общия ред на закона

Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, има право да се регистрира по този закон.

Регистрация по инициатива на органа по приходите

Когато орган по приходите установи, че при наличие на основание за задължителна регистрация данъчно задължено лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той регистрира лицето с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице.

Право на регистрация за прилагане на специален режим

По Глава седемнадесета „а" от закона право да се регистрира за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност има всяко регистрирано по чл. 96, 97 и чл. 100, ал. 1 лице, което изпълнява определени условия, За прилагане на специалния режим се издава разрешение от органите на Националната агенция за приходите.

По Глава осемнадесета от закона право да се регистрира има неустановено на територията на Европейския съюз лице, което осъществява доставки на услуги, извършвани по електронен път. Регистрацията се осъществява по електронен път, като заявлението за регистрация се подава до Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - гр. София.

Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в страната

Чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по избор, се регистрира чрез акредитиран представител, с изключение на клоновете на чуждестранни лица, които се регистрират по общия ред.

 

Чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или регистрация по избор, се регистрира чрез акредитиран представител.

 

Регистрация чрез акредитиран представител не е задължителна, когато чуждестранното лице е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ. Регистрацията  се извършва по общия ред на закона.

 

Не се допуска регистрация чрез акредитиран представител по закона на чуждестранни лица, предоставящи услуги по глава осемнадесета.

Прекратяване на регистрацията (Дерегистрация)

Задължителна дерегистрация се извършва при смърт на физическото лице; смърт на физическото лице - едноличен търговец, със или без заличаване от търговския регистър; при прекратяване на юридическо лице - търговец, със или без ликвидация; при прекратяване на кооперация; при прекратяване на юридическо лице, което не е търговец; при прекратяване на неперсонифицирано лице или осигурителната каса.

При заличаването на едноличен търговец от търговския регистър е налице основание за задължителна дерегистрация, с изключение на случаите, при които:

 • лицето подлежи на задължителна регистрация за облагаемия оборот за извършените от него доставки, в рамките на независимата му икономическа дейност;
 • лицето няма право да прекрати регистрацията си, тъй като се е регистрирало по избор и не са изтекли 24 месеца, от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията му;
 • лицето в 14 - дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър подаде в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация, в което заявява продължаване на регистрацията при условията на регистрация по избор.

Дерегистрация по избор се извършва за:

 • лице, регистрирано по чл. 96, 97, 97а, 98, ал. 3 и 100, ал. 1 от закона, след отпадане на съответното основание за задължителна регистрация.
 • лице, регистрирано на основание чл. 98, ал. 2 или чл. 100, ал. 3, когато:

а) за всяка от двете календарни години преди текущата година сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционна продажба на територията на страната (без доставките на акцизни стоки) не надвишава 70 000 лв., и

б) към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация;

 • лице, регистрирано на основание чл. 99 и чл. 100, ал. 2, когато:

а) за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лв., и

б) към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация;

 • лице, регистрирано по чл. 100, ал. 1 и ал. 3 едваслед като са изтекли 24 месеца, от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията.

Дерегистрация може да се извършва и по инициатива на органа по приходите.

Прекратяване на регистрацията (дерегистрацията) на чуждестранно лице, регистрирано на основание чл. 133, се прекратява при наличие на общите условия на закона за дерегистрация.

Доставка при дерегистрация и определяне на задълженията за последния данъчен период

Към датата на дерегистрация се приема, че лицето извършва доставка на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит. Този ред не се прилага:

 • за наличните активи - публична държавна или публична общинска собственост ;
 • при дерегистрация поради смърт на физическо лице, което не е едноличен търговец, а ако е едноличен търговец, когато предприятието му е поето по наследство или по завет от лице, което се регистрира в срок до 6 месеца от датата на смъртта - само за наличните стоки и услуги към датата на регистрация;
 • при преобразуване на юридическо лице, ако приемащото лице подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от вписване на преобразуването в търговския регистър- само за наличните стоки и услуги към датата на регистрация;
 • при прекратяване на регистрация във връзка с данъчни нарушения и последваща регистрация на лицето в рамките на един данъчен период за стоките и услугите, които се били налични, както към датата на дерегистрацията, така и към датата на последващата регистрация.

Специален ред на облагане

В част осма на ЗДДС е предвиден специален ред за облагане:

 • на обща туристическа услуга;
 • на маржа на цената (стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики);
 • при доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз;
 • при доставка на инвестиционно злато;
 • на доставка на стоки и услуги по приложение № 2 с място на изпълнение на територията на страната, при които данъкът е изискуем от получателя;
 • при изпълнение на инвестиционни проекти;
 • при вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания на на нови превозни средства;
 • при регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност.

В част девета на ЗДДС са предвидени специфични разпоредби за:

 • освобождаване на вноса на стоки по силата на международни договори или когато се осъществява от въоръжените сили на чужди държави;
 • освобождаване на доставки по силата на международни договори или когато получатели са въоръжените сили на чужди държави или институции на Европейския съюз;
 • възстановяване на данък на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал се определят с наредба на министъра на външните работи и министъра на финансите;

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл. 178 от ЗДДС данъчно задължено лице, което е длъжно, но не подаде заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените по този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 179 от ЗДДС регистрирано по този закон лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл. 125, ал. 1, декларацията по чл. 125, ал. 2, отчетните регистри по чл. 124, декларацията по чл. 157, ал. 2 или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 181 от ЗДДС регистрирано лице, което не подаде информация от отчетните регистри или подаде информация на магнитен или оптичен носител, различна от посочената в отчетните регистри, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 10 000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е от 1000 до 20 000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 182 от ЗДДС регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издаден или получен данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв. Когато нарушението е отстранено в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен, размерът на глобата или имуществената санкция е 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 183 от ЗДДС лице, което не е регистрирано по този закон и издаде данъчен документ, в който посочи данък, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 1000 лв.При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 184 от ЗДДС лице, което не подаде декларацията за вътреобщностно придобиване на ново превозно средство или не я подаде в срок, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 1000 до 10 000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е от 5000 до 20 000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 193 от ЗДДС установяването на нарушенията на този закон и на нормативните актове по прилагането му, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Актовете за нарушение се съставят от органите по приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.