От 1 януари 2019 отпадна изискването за подаване на данъчна декларация при придобиване на недвижим имот или ограничени вещни права.
Досега физическите и юридическите лица следваше да подадат такава декларация в двумесечен срок от осъществяване на сделка. Вече тази информация за сделки с имоти ще се предоставя в 7 дневен срок по служебен път от нотариуса и Службата по вписване.
 
Чл.14. (3) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.
 
Раздел 3, Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
(3) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
 
ЗА СГРАДИ И ПОСТРОЙКИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Задължението за подаване на данъчна декларация се запазва за собствениците на новопостроени сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Това изискване ще важи от 01 януари 2020 година.
ЗА СГРАДИ И ПОСТРОЙКИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
След завършване на сградата в груб строеж за сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по ЗУТ, от 01.01.2020 г. възложителят на строежа ще бъде длъжен да предоставя необходимите данни за определяне на данъка на служителите на общинската администрация. Не е предвидено подаване на данъчна декларация.
 
ДАНЪЧНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЩЕ ВЪЗНИКВА:
1. В 2-годишен срок от изграждане на сградата в груб строеж – установено от служители на общинска администрация с удостоверение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ, когато в този срок сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване;
2. В 1-годишен срок от съставяне на Акт образец 15 – когато в този срок сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване; лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител (за строежите от пета категория) ще има задължение да предоставя екземпляр от съставения Акт образец 15 на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му;
3. От началото на месеца, следващ месеца, през който сградите са завършени – фактът на завършване ще се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на ЗУТ, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, че информация за новата сграда е нанесена в кадастралната карта.
Хипотезите по точка 1 и 2 ще се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Данъчно задълженото лице може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.
В случаите по точка 3 органите, издаващи съответния документ, служебно ще предоставят екземпляр от него на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването му.