Много хора се замислят за закупуване на недвижими имоти, но не знаят откъде да започнат процедурата за придобиване и какви права и задължения имат при тази сделка. Какъв е процесът на придобиване? Списък на необходимите документи? Какви са разходите за купувача преди и след покупката?
В тази статия ще предоставим изчерпателен списък от разпоредби, които трябва да се имат предвид при закупуване на недвижими имоти.
 
1. Документ, потвърждаващ собствеността върху недвижим имот - последното доказателство за собственост върху имота, което легитимира продавача, както и предишни нотариални актове.
 
Най-често срещаните актове за собственост са:
• нотариален акт, вписан в Агенцията по регистрация - нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт за дарение, нотариален акт за замяна, и др .;
• акт за прехвърляне на правото на собственост, със запис на неговата регистрация;
• договор за продажба, сключен в съответствие с Държавната наредба за недвижими имоти;
• договор за продажба, сключен в съответствие със Закона за общинската собственост и Закона за държавна собственост върху държавни или общински недвижими имоти. Договорите, сключени след 01.06.1996 г., трябва да бъдат регистрирани в Агенцията по вписваният.
2. Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот - издава се от данъчната служба по местонахождението на недвижимия имот. Адресът на недвижимия имот в данъчната оценка трябва да бъде идентичен с адреса, посочен в документа за собственост. В противен случай съответната областна служба издава удостоверение за идентичност на адресите. Всички съсобственици на имота трябва да бъдат посочени в данъчната оценка. Съсобствениците не трябва да имат дългове върху недвижими имоти (трябва да се изплати данък недвижими имот и данък върху битовите отпадъци) и това трябва да бъде посочено в удостоверението за оценка на данъка върху имуществото.
3. Удостоверение за семейно състояние на продавача (продавачи), което посочва какво е семейното състояние на собственика (съсобствениците) към момента на придобиване на собствеността върху имота. Сертификатът се издава от регионалната служба ЕСГРАОН (единна система за гражданска регистрация и административни услуги за населението) по мястото на адресна регистрация.
4. Свидетелство за брак, ако продавачът е женен.
5. В случаите, когато недвижими имоти са закупени преди брака, това не е СПИ (съвместно придобито имущество), но ако съпругът е регистриран на този адрес, е необходимо да се попълни декларация по смисъла на чл. 26 от СК (Семеен кодекс) относно съгласието за продажбата. Същото се отнася и за недвижими имоти, наследени, дарени и др., Които не са СПИ.
6. Ако е посочено вешно право на собственост за използване на недвижим имот, за да извърши продажба, потребителят трябва да се откаже от предоставеното му вещно право на собственост - това може да стане чрез попълване на декларация за отказ от правото на ползване. Попълва се в присъствието на нотариуса и се регистрира. В случай на смърт на собственика се представя извлечение от смъртния акт.
7. Ако е имало делба на имущество - представя се съответния документ (споразумение за доброволна делба, съдебно решение), регистриран по предвидения начин в Агенцията по вписванията. Техническият план на недвижимия имот, когато става въпрос за прехвърляне на собственост върху земя (парцел, двор или част от двора, върху който е построен имотът / апартамента). Планът се издава от областната техническа служба по местоположението на имота и остава в сила до появата на нови обстоятелства.
9. Когато имуществото се наследи, е необходимо да се представят Удостоверение за наследство, Удостоверение за смърт на наследодателя, завещание.
10. В случаите, когато продавачът е разведен, трябва да се представи съдебна заповед за разваляне на брака.
11. В конкретни случаи се изискват различни документи, чрез които би било възможно да се проследи историята на недвижимите имоти и да се докажат правата на собственост.
12. Удостоверение за тежест на недвижим имот - издава се от Агенцията по вписванията, са приложени всички документи, потвърждаващи правото на собственост - от първия нотариален акт до последния, в случай на наследство - Удостоверение за наследство. Ако земя или идеално парче земя е в непосредствена близост до имота, се прилага и кадастрален план на парцела.
13. В случаите, когато продавачът не може да присъства лично по време на сделката, той има законното право да упълномощи трето лице да представлява неговите интереси посредством пълномощно. Пълномощното трябва да описва конкретно правата, които упълномощителят предоставя на упълномощеното лице. Пълномощното трябва да бъде заверено от нотариус - подписът и съдържанието на документа подлежат на удостоверяване. Към пълномощното се прилага нотариално заверена декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД (Закон за нотариусите и нотариалната дейност) и декларацията по чл. 264, параграф 1 от ДОПК (данъчен и осигурителен процесуален кодекс).
14. Лична карта, други документи, идентифициращи купувача и продавача (лична карта, проверка на текущото състояние, в случаите, когато страната по сделката е юридическо лице - решение на съответния компетентен орган).
15. Когато се закупи нова сграда, строителят/ инвеститорът предоставя съответните документи: разрешение за строеж, архитектурен план и площообразуването, разрешение за въвеждане в експлоатация - акт, образец 16 и/или други предходни актове.
16. Други документи в зависимост от специфичните специфики на сделката. Предвид разнообразието от възможни варианти, препоръчва се вашият адвокат да провери внимателно документите на двете страни по сделката.
 
В заключение бих искал да отбележа, че всеки случай е индивидуален и може да има свои собствени характеристики, така че винаги внимателно изучавайте цялата документация, придружаваща покупката и, ако е необходимо, се свържете с специалистите за помощ. Екипът на ВОТЧИНА винаги е готов да предостави професионална подкрепа при решаването на всякакви проблеми.