Общините събират следните местни такси:

- за битови отпадъци;

- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

- за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет;

- за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата;

- за технически услуги;

- за административни услуги;

- за откупуване на гробни места;

- за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;

- за притежаване на куче;

- други местни такси, определени със закон.

За всички услуги и права, предоставяни от общината, общинският съвет определя цена. Ползването на общинските тротоари, площади и улични платна или на части от тях като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движението по пътищата се определя с наредба на общинския съвет.

 

Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки в сроковете и по реда на Закона за местните данъци и такси.