Действащи цени на електроенергията за битови клиенти от 01.07.2023 г.

Съгласно Закона за енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране регулира крайните цени на електрическата енергия за битовите клиенти с обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик.

30.06.2023 г. КЕВР утвърди нови цени, по които ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД продава електрическа енергия на битовите крайни клиенти за периода от 01.07.2023 година. Със същото решение, КЕВР утвърди и  цените за мрежовите услуги на Електроразпределение Север АД, които също се заплащат от битовите клиети.

I. Цени без ДДС, по които „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД продава електрическа енергия на битови клиенти:

Начин на измерване1

Зони в денонощието2

Цена за енергия
лв./kWh

Цена за енергия и мрежови услуги
лв./kWh

С две скали

дневна

0.15076

0.22483

нощна

0.05279

0.12686

С една скала

 

0.15076

0.22483

 

Битовите клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД заплащат следните утвърдени цени за мрежови услуги (без ДДС):

  • Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа – 0,01623 лв./kWh;
  • Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение – 0,04825 лв./kWh;
  • Цена за достъп до електроразпределителната мрежа – 0,00959 лв./kWh.

Ако Вашият електромер е еднотарифен, т.е. има само една скала за отчитане, то Вие можете да го смените с двойнотарифен. В този случай можете да отидете в най-близкия Център за обслужване на клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО“ и да подадете молба за промяна на електромера. Услугата се заплаща съгласно ценоразпис.

ПРОВЕРКА НА ТЕКУЩИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ТОК КЪМ ЕНЕРГО ПРО МОЖЕ ДА НАПРАВЕТЕ ТУК

Според Решението на КЕВР крайните цени с ДДС за битови клиенти в Югоизточна България са както следва:

  • Дневна тарифа - 0,25751 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е увеличение с 3.78 % спрямо досегашната цена от 0,24812 лв. (с ДДС) / кВтч. 
  • Нощна тарифа - 0,14788 лв. (с ДДС) / кВтч. Това е увеличение с 3.78 % спрямо досегашната цена от 0,1425 лв. (с ДДС) / кВтч.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2023 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2023 г. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

Дневната и нощната тарифа на електроенергията за битови клиенти е определена от Комисията за енергийно и водно регулиране:

Тарифа

Месеци

Дневна

Нощна

януари, февруари и март

6:00-22:00

22:00-6:00

април, май, юни, юли, август, септември и октомври

7:00-23:00

23:00-7:00

ноември и декември

6:00-22:00

22:00-6:00

ПРОВЕРКА НА ТЕКУЩИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ТОК КЪМ EVN МОЖЕ ДА НАПРАВЕТЕ ТУК

Цени на водоснабдителни услуги от 01.01.2023г.

за Варна:

На основание т.3.1 от Договора за възлагане на управление на търговско дружество с ограничена отговорност № РД-02-16-ф-4 от 11.03.2020г. и Решение на ДКЕВР № Ц-32/30.12.2022г. считано от 01.01.2023г. се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги: 

Услуга 1 куб.м.                                                                              Цена без ДДС/лв.                      Цена с ДДС/лв.

  I. Доставяне на питейна вода:

   - битови и приравнени към тях                                                            2.687                                        3.224

   - промишлени и други стопански                                                         2.687                                        3.224

II. Отвеждане на отпадъчни води:

   -  битови и приравнени към тях                                                           0.662                                        0.794

   - промишлени и други стопански                                                         0.662                                        0.794

III. Пречистване на отпадъчни води:

   - битови и приравнени към тях                                                            0.822                                         0.986

   - промишлени и други стопански 

                 •  степен на замърсяване 1                                                   1.080                                        1.296

                 •  степен на замърсяване 2                                                    1.431                                       1.717 

                 •  степен на замърсяване 3                                                    1.737                                        2.084 

IV. Доставяне на вода с непитейни качества                                    0.666                                        0.799

 V. Доставяне на питейна вода на друг

     В и К оператор ("В и К" ЕАД гр.Бургас)                                        0.952                                        1.142

 

ПРОВЕРКА НА ТЕКУЩИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВОДА КЪМ ВиК ВАРНА МОЖЕ ДА НАПРАВЕТЕ ТУК

Цени на водоснабдителни услуги от 01.01.2023г.

За  Бургас:

Цени на услугите на основание Решение №Ц-32/30.12.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационните услуги в сила от 1.01.2023 г.:

№ по ред

Вид услуга

Цена без ДДС лв/куб.м

I.

Доставяне на вода на потребителите

2,004

II.

Отвеждане на отпадъчни води

0,573

III.

Пречистена отпадъчна вода

 

1.

Битови и приравнени към тях потребители

0,921

2.

Промишлени и др.стопански потребители

 

 

При БПК 5 до 200 мг/л

1,375

 

При БПК 5 от 200 мг/л до 600 мг/л

1,488

 

При БПК 5 над 600 мг/л

1,919

IV

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

0,041

ПРОВЕРКА НА ТЕКУЩИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВОДА КЪМ ВиК БУРГАС МОЖЕ ДА НАПРАВЕТЕ ТУК