Здравните осигуровки за безработни се увеличават от 1 януари 2024 г

От 1 януари 2024 г. лицата, които самостоятелно плащат задължителни медицински вноски, като безработни лица, които не получават обезщетения за безработица и не се осигуряват от държавата, както и тези, които не са самонаети лица по реда на социалното осигуряване код, са длъжни да заплащат месечно сумата от 37.32 лева.
 
Крайният срок за извършване на тези вноски е 25-то число на следващия месец. Здравноосигурителната премия за януари 2024 г. се дължи не по-късно от 25 февруари 2024 г. или първия работен ден след тази дата.
 
Лицата, задължени да плащат сами здравноосигурителните си вноски, трябва да подадат декларация Образец 7 в Националната агенция за приходите (НАП). Декларацията се подава в електронен вид с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис през портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за плащане на здравни вноски. възникнаха застрахователни премии.
 
Правото на здравно осигуряване за гражданите, които сами плащат вноските, се прекратява, ако не бъдат платени повече от три месечни вноски в рамките на 36 месеца. Възстановяване на здравноосигурителни права е възможно след плащане на всички дължими премии за последните 60 месеца. Правата се възстановяват след плащане на всички приложими здравноосигурителни премии за посочения период.

Нови оферти

Нови оферти