Режимът на облагане на доходите на физическите лица, включително на едноличните търговци, се урежда с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

 Обект на облагане

Доходите на местните физически лица от източници в Република България и в чужбина и доходите на чуждестранните физически лица от източници в Република България.

Данъчно задължени лица:

 • местните и чуждестранните физически лица, носители на задължението за данъци по закона;
 • местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по закона;
 • законни представители на посочените лица.

Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице с постоянен адрес в България, или което пребивава на територията на страната повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или чийто център на жизнените интереси се намира в България. Лице с постоянен адрес в България не е местно физическо лице, ако центърът му на жизнени интереси не се намира в страната.

Чуждестранно физическо лице е лицето, което не е определено като местно.

Данъчен период

Данъчният период за облагане на доходите на физическите лица е календарната година, с изключение на доходите, облагани с окончателен данък.

Облагаеми доходи

Доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. При определяне размера на облагаемия доход от съответния източник се приспадат предвидените в закона разходи, в случаите когато законът е предвидил приспадане на разходи.

Необлагаеми доходи

Когато не са придобити в рамките на стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон или на дейност, облагана като стопанска дейност на едноличен търговец (ЕТ), за необлагаеми се считат:

 • доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
  • един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
  • до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
 • доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
  • пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
  • произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
  • акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
  • движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
 • доходите от разпореждане с финансови инструменти;
 • разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции;
 • доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове;
 • доходите от задължително осигуряване в България или в чужбина;
 • доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица;
 • доходите от лихви по влогове в установени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство:
  • банки;
  • клонове на банки.

 

 • лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела;
 • присъдените обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт;
 • обезщетенията за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди;
 • обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи;
 • застрахователните обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие;
 • помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт;
 • помощите от организации със социална дейност, създадени със закон, и от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност;
 • сумите, получени на основание на Закона за семейни помощи за деца, както и сумите за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на Семейния кодекс;
 • стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина;
 • паричните суми и подаръците, получени на основание на нормативен акт от донори на кръв, кръвни съставки и биопродукти за хуманни цели;
 • паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в т. 20;
 • предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд "Култура", предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, както и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси;
 • получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;
 • доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя;
 • възнагражденията на: членовете на персонала на дипломатическите представителства съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения; членовете на консулствата съгласно Виенската конвенция за консулските отношения; служителите на междудържавни и междуправителствени организации съгласно международния договор, сключен със съответната организация, и членовете на семействата на изброените лица, доколкото това е предвидено в съответния международен договор;
 • доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт;
 • потребителските дивиденти от кооперации, създадени по Закона за кооперациите;
 • средствата, получени по програма "Еразъм +" на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта;
 • доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси;
 • полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт;
 • други, посочени в закона.

 Доходът се смята за придобит на датата на:

 • плащането - при плащане в брой;
 • заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;
 • получаването на престацията - за непаричен доход;
 • прехвърлянето на правата или имуществото - за доход от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество;
 • друго събитие, посочено в закона.

Видове данъци

1. Данък върху общата годишна данъчна основа

 

Обект на облагане

Доходи от трудови правоотношения, доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от прехвърляне на права или имущество и доходи от други източници.

 

Облагаем доход по видове доходи в зависимост от източника:

 • доходи от трудови правоотношения - трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на посочените в закона доходи;
 • доходи от друга стопанска дейност - придобитият доход, намален с разходи за дейността както следва:
  • с 60 на сто - за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани , за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
  • с 40 на сто при: доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско, горско, ловно и рибно стопанство; авторски и лицензионни възнаграждения; доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
  • с 25 на сто при доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения;
 • доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество - придобитият доход, намален с 10 на сто разходи за дейността;
 • доходи от прехвърляне на права или имущество - различен подход при отделните имущества/права, например, за доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, облагаемият доход се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи;
 • доходи от други източници (по чл. 35) - брутната сума на придобития доход.

 

Годишна данъчна основа

Годишната данъчна основа се определя за всеки източник на доход поотделно и представлява облагаемия доход от съответния източник, намален с посочените в закона осигурителни вноски.

Обща годишна данъчна основа

Общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи за доходи от трудови правоотношения, доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от прехвърляне на права или имущество и доходи от други източници, намалена с предвидените в закона данъчни облекчения.

Данъчни облекчения

 • Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
 • Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
 • Данъчно облекчение за личи вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
 • Данъчно облекчение за дарения
 • Данъчно облекчение за млади семейства
 • Данъчно облекчение за деца
 • Данъчно облекчение за деца с увреждания
 • Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
 • Данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Данъчна ставка - данъкът върху общата годишна данъчна основа се определя, като общата годишна данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

Срокове за внасяне

 • Авансово:
  • Месечно - до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания - за доходи от трудови правоотношения, за които работодателят е задължен да удържа и внася данъка;
  • Тримесечно - до края на месеца, следващ тримесечието, през което е удържан данъка от платец на дохода предприятие или самоосигуряващо се лице, както и до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода от физическото лице, когато платеца на дохода няма задължение за удържане и внасяне на данъка.

За доходи, различни от доходи от трудови правоотношения, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, както и за доходи от други източници (по чл.35), не се внася авансов данък, освен когато лицето придобиващо дохода желае удържане на данък.

 • Годишно:
  • до 25 февруари на годината, следваща годината на придобиване на дохода - за данък, удържан от работодател по основно трудово правоотношение във връзка с годишно изравняване на данъка;
  • до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода - във всички останали случаи за данък върху общата годишна данъчна основа.
  •  

 2. Данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец (ЕТ)

Обект на облагане

Облагат се доходите от стопанска дейност на ЕТ, доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като ЕТ и доходи от стопанска дейност на физически лица, които са регистрирани като земеделски стопани. Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани могат да изберат, с подаване на декларация по образец, доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като ЕТ.

Облагаем доход

Облагаемият доход е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър. Не се включва счетоводния финансов резултат, формиран от дейности, които се облагат с алтернативни данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане,  които се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси и с данък върху таксиметров превоз на пътници по Закона за местните данъци и такси.

Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като ЕТ

Определя се, като облагаемият доход за данъчната година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице. Намалява се с посочените в закона данъчни облекчения.

Данъчна ставка - 15 на сто.

Срокове за внасяне

 • Авансово - при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, предвидени за корпоративния данък;
 • Годишно – от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

 

Данъчни облекчения при определяне размера на данъка върху общата годишна данъчна основа и на данъка върху годишната данъчна основа за доходи от стопанска дейност като ЕТ за:

 • лица с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 • лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;
 • лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;
 • направени дарения;
 • млади семейства;
 • деца – абсолютна сума в зависимост от броя на децата;
 • деца с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане;
 • безкасови плащания.

Съгласно въведената последователност за ползване на данъчните облекчения те се ползват първо от сумата от годишните данъчни основи (при определяне данъка върху общата годишна данъчна основа) и след това от годишната данъчна основа за доходи от стопанска дейност като ЕТ.

3. Окончателни данъци

Обект на облагане и данъчна ставка

 • определени доходи на чуждестранни лица от източник в България, които не са реализирани чрез определена база в страната - доходи от използване или разпореждане с движимо и недвижимо имущество, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги, лихви и др. Ставка на данъка - 10 на сто;
 • доходи на местни и чуждестранни лица от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", както и някои други, посочени в чл. 38 на закона доходи - 10 или 7 на сто;
 • доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни и чуждестранни физически лица - 5 на сто;
 • брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Ставка на данъка – 10 на сто;
 • брутната сума на придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет. Ставка на данъка – 10 на сто.

Облагаема стойност

Стойността, от която се определя окончателния данък е различна, в зависимост от конкретния източник на доход. Като правило, данъкът се изчислява от брутната сума на дохода. Чуждестранните физически лица, които са местни лица за данъчни цели на държави - членки на ЕС/ЕИП, имат право да изберат да преизчислят окончателния данък за някои доходи като подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Срокове за внасяне

 • Тримесечно - до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване / начисляване на дохода - за всички други данъци за доходи, облагани с окончателен данък.

 

4. Патентен данък

Условията и редът за облагане с този данък са разписани в Закона за местните данъци и такси.

Деклариране и друго предоставяне на информация

 • Текущо:
 • с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ - от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на закона или от лицето, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка.
 • Годишно:
 • със справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ - от предприятия и самоосигуряващи се лица - платци на доходи, за изплатени/начислени доходи на физически лица през данъчната година, без доходи от трудови правоотношения и някои други доходи;
 • със справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ - от работодатели - за доходи от трудови правоотношения, както и информация, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък за доходи от трудови правоотношения на лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение;
 • с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ - от придобили доход лица.

Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на физическото лице, от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, с изключение на случаите за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличен търговец или физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа, срокът за която е от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

С годишната данъчна декларация се декларират също доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси; получени и предоставени заеми над определен размер, както и притежавани в чужбина  акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост. По желание на лицата може да се декларират необлагаеми доходи и полученото имущество по наследство, завет и дарение Не се подава годишна данъчна декларация за доходи, облагаеми с окончателен данък и доходи само от трудови правоотношения, както и за необлагаемите доходи.

 

Данъчна спогодба или друг международен договор

В случаите на действаща данъчна спогодба или друг международен договор, по който страна е Република България и в който се съдържат разпоредби, различни от тези, установени в националното законодателство, се прилагат разпоредбите на спогодбата/договора.

 

Санкции

Лице, което не посочи или невярно посочи данни в данъчната декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 1 000 лв. Лице, което не подаде в срок данъчна декларация се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв.

Глоба или имуществена санкция се налагат и при: недокументиране на доход, неудържане или невнасяне на данък в срок, непредоставяне на информация или предоставянето й извън предвидените срокове.

При повторно нарушение санкциите се определят в двоен размер.

Съгласно разпоредбата на чл. 85 от ЗДДФЛ нарушенията по закона се установяват с акт на орган по приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.

Съставянето на актовете за установяване на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.