Режимът на облагане с данък върху наследствата е регламентиран в чл.29-43 от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чужди граждани. Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са:

 • наследниците по закон или по завещание;
 • заветниците.

Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

Данъчна основа

Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:

 • недвижимите имоти на територията на страната - по данъчна оценка съгласно приложение към закона;
 • чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;
 • ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;
 • превозните средства - по застрахователна стойност;
 • останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;
 • предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по пазарна стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни данни;
 • недвижимите имоти на територията на друга държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на трета държава - по данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.   

Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството.

Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник по отделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Данъчни ставки

Ставката на данъка се определя с наредба на общинския съвет за всеки наследник или заветник поотделно:

 • за братя и сестри и техните деца - в граници от 0,4 до 0,8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
 • за всички останали лица - от 3,3 до 6,6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

Срокове за подаване на декларации

При откриване на наследство наследниците по закон или по завещание, заветниците или техните законни представители, следва да подадат в 6-месечен срок декларация в общината по последното местожителство на наследодателя.

Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.

Внасяне на данъка

Данъкът се заплаща в двумесечен срок от получаване на съобщението.

Освобождаване от облагане

Освобождават се от данък върху наследствата:

 • имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;
 • имуществото, завещано на държавата и общините;
 • имуществото, завещано на Българския червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и др.;
 • обикновената покъщнина;
 • дребния земеделски инвентар;
 • библиотеките и музикалните инструменти;
 • неполучените пенсии на наследодателя;
 • имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

Освобождаването от данък на обикновената покъщнина, дребния земеделски инвентар, библиотеките и музикалните инструменти е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.

Данъчни облекчения

От актива на облагаемата наследствена маса, се приспадат:

 • установените по основание и размер задължения на наследодателя към момента на откриване на наследството, ако срещу тези задължения не се придобива имущество, което е освободено от данък върху наследствата; не се приспадат задълженията към кредитори, вземанията на които към наследодателя са погасени по давност и не са изпълнени в 6-месечния срок по чл. 32 от ЗМДТ;
 • правата и вземанията, които наследниците са прехвърлили в полза на държавата или общините по установения от закона ред;
 • разноските за погребение в размер на 1000 лв.;
 • предвидените в закона облекчения.

Администриране на данъка върху наследствата

Установяването, обезпечаването и събирането на данъка върху наследствата се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Съгласно разпоредбата на чл.124, ал.1 от ЗМДТ наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде декларация по чл. 32 , не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв.

Съгласно разпоредбата на чл.127, ал.2 от ЗМДТ не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъка върху наследствата.

Съгласно разпоредбата на чл.128 от ЗМДТ актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.