В България премахва инвестициите като основание за придобиване на гражданство.

Министерството на правосъдието на България предлага да се отмени придобиването на българско гражданство от чужденци срещу инвестиция. Това ще стане с изменението на Закона за българското гражданство, с което ще се премахне чл. 12а и 14а.
 
Промените настъпиха след задълбочен анализ на реалната ситуация в момента. Посочва, че от създаването на разпоредбите на чл. 12а и 14а от Закона за българското гражданство през 2013 г. до измененията през 2021 г. лицата, кандидатстващи за българско гражданство на това основание, са получавали разрешение за постоянно пребиваване чрез инвестиции, направени основно в покупка на ДЦК в размер на над един милион лева или инвестирани над един милион лева в лицензирана кредитна институция по доверителен договор, съответно увеличи инвестицията при същите условия до два милиона лева.
 
Но към момента на подаване на заявление за придобиване на българско гражданство или на един от следващите етапи на производството се оказва, че инвестицията вече не е във връзка с продажбата на закупените ценни книжа или във връзка с други регулаторни действия.
 
Необходимостта от премахване на възможността за получаване на българско гражданство чрез инвестиции се дължи на липсата на реални инвестиции в българската икономика, тъй като те не създават работни места.
 
Освен това в редовно писмо от юни тази година Европейската комисия изрази загриженост относно продължаващата законова възможност за получаване на българско гражданство в Република България чрез натурализация срещу инвестиция. Според ЕС по този начин България налага на другите страни членки задължението да признават натурализираните на това основание лица за граждани на ЕС и да им предоставят всички права, произтичащи от този основен статут.

Нови оферти

Нови оферти