Важно! Правителството одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за чужденците!

Правителството е одобрило законопроект за въвеждане на промени и допълнения към Закона за чужденците в България. Целта е да се приведат условията за влизане и пребиваване на чуждестранни граждани в съответствие с приетите документи на ЕС и ЕП.
 
Законопроектът има за цел да облекчи правилата за пребиваване и престой на граждани на трети страни, включително висококвалифицирани работници и сезонни работници. В Закона за чужденците в България също така се установява процедурата за предоставяне на право на пребиваване на чуждестранни студенти-випускници.
 
Актът въвежда национални видове подходящи удостоверения за самоличност и съответния ред за тяхното издаване, като съответните промени са предвидени в два закона - за българските лични документи и за влизането, престоя и напускането на страната на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
 
Установяват се еднакви изисквания за кандидати за постоянно пребиваване на чужденци в България, опростява се процедурата за предоставяне на право на постоянно пребиваване на инвеститори, а проверката на изпълнението на инвестиционните условия се възлага на Българската инвестиционна агенция. Освен това са предвидени санкции за административни нарушения за чужденци, които не спазват действащото законодателство, регулиращо правото на пребиваване и работа в страната. Намалява се и административната тежест за работодателите – съгласно промените, в първоначалния пакет документи за получаване на вид жителство вече няма да се изисква потвърждение на местожителството на чужденеца. Това ще се случва само след влизането му в страната. 
 
Освен това процесът на взаимодействие на компетентните държавни органи, участващи в процеса на издаване на съответните разрешителни, е подобрен.
 
Въведени са нови условия за предоставяне на вид жителство въз основа на представяне на документи за годишен оборот за период от две години преди регистрацията на търговско представителство на чуждестранно предприятие в България, тъй като на тази основа може да бъде предоставено разрешение само на двама представители.
 
Също така е предвидена възможност за прилагане от страна на органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ на принудителни административни мерки спрямо гражданите на държавите-членки на ЕС, което в момента липсва в Закона за влизане, престой и напускане на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. В Закона за чужденците в България бяха направени промени, изключващи възможността за предоставяне на вид жителство на чужденци, желаещи да извършват нетърговска дейност.

Нови оферти

Нови оферти